Yttrande över detaljplan

Yttrande över detaljplan. Klippanvägens förlängning.

Sida 1 (2)
Till
Ängelholms kommun
Yttrande över detaljplan 3:28 m fl. (Klippanvägens förlängning)
Anledning till synpunkter
Enligt planbeskrivningen på sidan 14 kommer den nya vägens och cykelvägens sträckning att påverka både verksamheten och de byggnader i området som benämns som ”Båtklubben”. Denna föreslagna sträckning innebär bl.a. att befintliga båthus närmast gatan måste tas bort. Vår bedömning är att man med små ändringar av vägens utformning och cykelvägens sträckning kan undvika konflikter med båthusen enligt förslag nedan.
Bakgrund
”Båtklubben” är platsen där en av Ängelholm Skäldervikens segelsällskap (ÄSSS) kommittéer bedriver sin verksamhet. Kommittén heter Båtplatsen och det var på denna plats som ÄSSS började sin verksamhet officiellt 1948, men båtplatsen och båthus har funnits tidigare än så. Båtplatsen med dess båthus är ett kulturarv värt att bevara och en mycket viktig del av ÄSSS föreningsverksamhet. Båtplatsen är en mycket välskött ideell verksamhet och det är kontinuerligt en stor efterfrågan på båthus då det är låg omsättning. Båtplatsen bidrar även till ett hållbart båtliv då äldre båtar underhålls i stället för att ersättas med nya. ÄSSS båtplats har även båthus som används av jollekommittén som engagerar barn och ungdomar.
Förslag
Som det framgår av planhandlingarna ska det ske en fortsatt dialog mellan ÄSSS och Ängelholms kommun om den exakta placeringen och utformningen av gatan och cykelvägen för att hitta en gemensam lösning vilket vi välkomnar och hoppas påverka båtplatsen så lite det bara går. Under ett inledande möte den 21 oktober 2020 med kommunens tjänstemän har vi uppfattat både en förståelse för Båtplatsens verksamhet och en inriktning att bevara båthusen i dess nuvarande utformning även inom ramen för ”Klippanvägens förlängning”.
Sida 2 (2)
Redan nu vill vi ge förslag på åtgärder som vi bedömer genomförbara eftersom vissa redan finns med i planhandlingarna.
1. Slänten från cykelbana/väg mot Båtplatsen hamnar i konflikt med båthusen längs vägen enligt ”typsektion vid båtstugor” i planbeskrivningen. Men slänten hamnar även i konflikt med klubbhus, toaletter samt hörnor på 3 båthusrader i den NV delen av arrendeområdet.
a. För att undvika dessa konflikter föreslår vi en mycket liten (ca 50 cm) flyttning av cykelbana/väg mot SV och i stället för slänt anlägger en stödmur och staket längs hela arrendeområdet för Båtplatsen såsom ”typsektion vid pumphus” och ”typsektion vid Rönneå” är beskrivet i planbeskrivningen.
2. Cykelvägens dragning i en slinga skilt från vägen för att ”spara bevarandevärda träd” hamnar i konflikt med både båthusen längs vägen och båthusen ner mot Rönneå.
a. För att undvika denna konflikt föreslås att cykelvägen istället dras i direkt anslutning till den nya vägen med stödmur likt ”typsektion vd pumphus”.
b. Alternativt skulle cykelvägen kunna dras mellan två av de bevarandevärda träden där det idag går en bilväg till båtplatsen och tidigare ansluter intill den nya vägen före det bevarandevärda trädet närmast båtplatsen.
3. Bilväg till båtplatsen saknas i planhandlingarna och måste planeras in. T.ex. kan befintlig bilväg behållas i förslag 2.a. ovan.
På uppdrag av styrelsen i Ängelholm Skäldervikens segelsällskap enligt protokollfört styrelsemöte den 11 januari 2021.
________________________________________________________________________
Maria Modigh Ängelholm Skäldervikens segelsällskap
Ordförande i ÄSSS Segelvägen 7
maria@asss.se 262 61 Ängelholm
mobil: 0723024196 info@asss.se