Ungdomspolicy

Ungdomspolicy

Ängelholm- Skäldervikens Segelsällskap är en ideell förening med syfte att främja sjösport samt att verka för en god gemenskap mellan sjösportens utövare. Genom ungdomsverksamhet skall sällskapet bereda ungdom tillfälle till sportslig och meningsfull fritidssysselsättning samt kunskap om gott sjömanskap.

ÄSSS är medlem i Svenska Seglarförbundet (SSF) och i Svenska Båtunionen (SBU). Genom dessa organisationer följer vi utvecklingen inom kappseglingsverksamheten både för vuxna och för ungdomar och utvecklingen inom båtlivsanläggningar, båtsäkerhet, försäkringar och juridik med koppling till båtlivet. Vi följer även dessa organisationers riktlinjer avseende droger.

För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i sitt kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där sällskapets gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna. 

Policy mot alkohol

Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på sällskapets ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis:

Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter.

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

Följande regler gäller:

 • Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom.
 • Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.

Policy mot tobak

Sällskapet skall:

 • Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.
 • Utöver vad som tobakslagen föreskriver arbeta sällskapet för att skapa rökfria miljöer på anläggningar där idrott bedrivs.
 • Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.

Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis:

 •  Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Policy mot narkotika och dopingpreparat

All bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom sällskapets verksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande vis:

 • Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.

Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på följande vis:

 •  Enskilt samtal och kontakt med polis.

Policy mot mobbning och utslagning

Föreningen bedriver idrott, det är av yttersta vikt att alla inom föreningen känner sig välkomna och respekterade oavsett förmåga, ursprung eller eventuellt handikapp.

Mobbning av medlemmar leder till utanförskap och utslagning och är helt oförenligt med de idéer som vår förening grundar sig på.

Föreningen skall:

 • Verka för att en god kamratanda råder inom föreningen. Detta gäller såväl vid träning, tävling som vid alla annan verksamhet.
 • Verka för att alla föreningens medlemmar, ungdomar, föräldrar och övriga vuxna skall  känna respekt för varandra och avstå från varje form av mobbning eller trakasserier.

Upptäcks någon form av mobbning eller trakasserier gör vi på följande vis:

 •  Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Ansvaret för att följa sällskapets policy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.

Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap
Styrelsen